എന്‍റെ കൂട്ടുകാര്‍

പോസ്റ്റുകള്‍ ഇമെയിലില്‍ കിട്ടാന്‍

Sunday, November 28, 2010

ഒരേ കൂവല്‍ പക്ഷികള്‍


അതേ...
ഹതു തന്നെ!!
ശരിയാണ്.
കറക്ടാണ് നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞത്.
നമ്മുടെ പെണ്ണ്
വീട്, കിടപ്പറ,
തൊഴിലിടം,
ഒളികേമറ,
പേടികള്‍,
അനുഭവങ്ങള്‍,
എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ.
നിങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തല്‍
വളരെ ശരിയാണ്.

നീ ഞാന്‍ തന്നെ
ഞാന്‍ നീ തന്നെ

ഒരേ ഊഷ്മാവില്‍
വിരിഞ്ഞ കുറേ മുട്ടകള്‍.
പിടലിക്കു കൈവീഴും വരെ
കോക്... കോക്... എന്ന് വിക്കി വിക്കി
കൂവി എന്നൊന്നു വരുത്തും.
നമ്മള്‍ ഒരേ കൂവല്‍ പക്ഷികള്‍.
ഒരേ തൂവല്‍ കോഴികള്‍.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...